យើងជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្

នកជោគជ័យក្នុងពិភពឌីជីថល

យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលផ្តល់ជូន

សេវាបច្ចេកវិជ្ជាទូលំទូលាយនិងវិជ្ជាជីវៈ

នៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជា


អ្វីដែលយើងធ្វើCloud-Based Property Management

and Point-of-Sale System

The Latest Advance in Hotel Productivity

Change to Cloud Based Software for Safety, Reliability & Centralised Inventory


There are few Providers of Expert Online Sales & Marketing Services in Cambodia.

Are you still Looking for Support?


Never Fear! Micronet is here!

We know what to do and will get you Online in Double quick time.


Social Media, Reputation Management, Online Advertising

Online Travel Agents, Website Performance, Multimedia


Websites Today must Satisfy Google as well as Attract Customers. We know what to do


We get it… Our clients get it… Are you getting it?


 

Viruses, Update Failures, Dirty Registry, Disk Errors and Crashes!
These Microsoft Windows Problems Often Cause loss of Productivity
Difficult to Use, too Complex, Confusing and Slow
These Complaints are Often Voiced about Microsoft Word, Excel & Outlook

THERE ARE ALTERNATIVES. ITS TIME TO CHANGE. CONTACT US NOW!


Work

Stations

Printers

Servers

Low Investment, High Reliability Equipment!

Even Cameras

And Telephones

Try our recommended Brands and Models.

Keep them Clean, Keep them Lean

 


Contact Details

24 Thorpeness Road, Thorney Close
Sunderland, United Kingdom

Phone: TBA
eMail: enquiries@micronetdev.com

c/o abc Computers, BBU Road
Siem Reap, Cambodia

Phone: +855 12 297556
eMail: enquiries@micronetdev.com

Share This Page


Outstanding Payments Due

Please make multiple payments to achieve the total due
(if necessary)

Payment Currency:

Payment Amount
Paid By: Enter Your Name
Payment Amount
Paid By: Enter Your Name


Recent Clients

 

Siem Reap, Cambodia

Phnom Penh, Cambodia

Other Regions

Visit Us!

 
 
 

Newsletter Signup

Enter e-Mail address

(c) Copyright 2015-2020, Micronet Developments